Viditeľná tvár vášho úspechu

Poznáte pojem „Workplace Wellbeing“? Čo označuje a čo ak v práci chýba?

V dnešnej dobe sa stále viac hovorí o tom, že podpora zdravia a blaha zamestnancov vo firemnom prostredí je veľmi dôležitá. Tzv. Workplace Wellbeing má vplyv nielen na jednotlivca, ale v konečnom dôsledku aj na úspech celej firmy. O čo presne idea ako Wellbeing v zamestnaní podporiť? Aj týmito otázkami sa budeme zaoberať v nasledujúcom článku.

Čo je Workplace Wellbeing

Tento anglický názov zahŕňa všetky aspekty zdravia a pohody zamestnancov vo firemnom prostredí. Neobmedzuje sa len na fyzický aspekt, ale zahŕňa aj mentálnu, emocionálnu a dokonca aj spirituálnu stránku. Ide o integrovaný prístup, ktorý sa zaoberá nielen jednotlivcami, ale aj širším kontextom, ako je firemná kultúra, stratégia a vedenie.

Model s 5 Wellbeing oblasťami

Pre lepšiu predstavu, čo všetko taký Wellbeing na pracovisku zahŕňa, poslúži najaktuálnejší model s názvom "Five Essentials for Workplace Mental Healthand Wellbeing". Ponúka inšpiráciu podanú zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Každá z piatich oblastí sa viaže k dvom základným potrebám človeka. Všimnite si, že v centre záujmu je hlas a rovnoprávnosť zamestnancov.

Ochrana pred ublížením ▶ potreba bezpečia a istoty:
fyzické a psychologické bezpečie v pracovnom prostredí na prvom mieste, dostatok priestoru a času na adekvátny oddych na pracovisku, normalizovanie a podporovanie duševného zdravia, zaradenie DEI&A (Diversity, Equity, Inclusion & Accessibility) noriem a smerníc do firemných politík

Prepájanie a silná komunita ▶ potreba prijatia asociálnej podpory:
vytváranie kultúry inklúzie a prijatia, kultivovanie dôveryhodných vzťahov, posilňovanie spolupráce a tímovej práce

Harmónia medzi prácou a nepracovným životom ▶ potreba autonómie a flexibility:
poskytovanie väčšej autonómie ohľadom plnenia pracovných úloh, vytváranie flexibilných a  predikovateľných pracovných harmonogramov, zvýšenie dostupnosti plateného voľna, rešpektovanie hraníc medzi pracovným a nepracovným časom

Na čom v práci záleží ▶ potreba zmysluplnosti a dôstojnosti:
poskytovanie adekvátneho platu, angažovanie zamestnancov do rozhodnutí ohľadom pracovného prostredia, vytváranie kultúry vďačnosti a ocenenia, prepájanie individuálnej práce s víziou a poslaním firmy

Príležitosti pre osobný rast ▶ potreba rozvoja a dosahovania úspechu:
ponúkanie tréningov, vzdelávania a mentoringu; posilňovanie jasných a rovnocenných možností kariérneho postupu; zabezpečenie relevantnej, obojstrannej a najmä vzájomnej spätnej väzby

Čo ak Wellbeing v práci chýba?

Medzi najčastejšie príčiny stresu a vyhorenia patrí neférový prístup, príliš veľké množstvo pracovných úloh, nejasne stanovené kompetencie zamestnanca, nedostatok komunikácie a podpory od nadriadených a časovo nerealizovateľné požiadavky. Tieto faktory môžu viesť k vyhoreniu a negatívne ovplyvňovať zdravie a výkonnosť zamestnancov.

Ako dosiahnuť lepší WorkplaceWellbeing?

Každá firma je jedinečná, má svoje vlastné priority, ciele a kultúru. Preto nie je možné aplikovať univerzálne kroky, ktoré automaticky povedú k zlepšeniu Wellbeingu. Je dôležité začať postupne: vyhodnocovať dostupné dáta, spolupracovať s kľúčovými zainteresovanými stranami a postupne zavádzať zmeny.

Poskytovanie rôznych benefitov a programov je len začiatkom, avšak pravý význam spočíva vo vytváraní inkluzívnej firemnej kultúry, zameraní na zmysluplnú prácu, posilňovaní tímovej spolupráce a rozvoji jednotlivcov.

Ak chcete podporiť spokojnosť zamestnancov aj v ďalších oblastiach - napríklad zmenami v pracovnom prostredí - nechajte sa inšpirovať článkom Destination office: Vytvorte miesto, ktoré si zamestnanci zamilujú

Páči sa vám produkt?
Chceli by ste o ňom vedieť viac?

Napíšte nám